15,000 تومان

Initial release date: October 26, 2004
Series: RollerCoaster Tycoon
Developer: Frontier Developments
Designer: Chris Sawyer
Publishers: Atari, Frontier Developments, Valve Corporation, Aspyr, Atari, Inc.

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید