20,000 تومان

Initial release date: 2001
Developer: Pyro Studios
Designer: Gonzalo Suárez Girard
Series: Commandos
Genre: Real-time tactics
Platforms: Microsoft Windows, Xbox, PlayStation 2, Macintosh operating systems

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید