نرم افزار ویندوز 15532 محصول وجود دارد

در صفحه
 • ( 0 نظر )
  195,000 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نرم افزار PTC Creo 11.0  در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است. آموزش نصب:

  195,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  160,000 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk AutoCAD Raster Design 2025  در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است. راهنمای نصب :

  160,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  160,000 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk Powermill Ultimate 2024  در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است. آموزش نصب :

  160,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  180,000 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk AutoCAD Electrical 2025  در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است. راهنمای نصب :

  180,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  195,000 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نرم افزار ESRI ArcGIS Desktop 10.8  در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است. آموزش نصب :

  195,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  180,000 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk AutoCAD Electrical 2025  در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است. آموزش نصب :

  180,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  180,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk AutoCAD Mechanical 2025  در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است. آموزش نصب :>

  180,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  160,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk AutoCAD MEP 2025  در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است. آموزش نصب :

  160,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  160,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk Advance Steel 2025  در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است . آموزش نصب :

  160,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  140,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk AutoCAD Map 3D 2025  در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است . آموزش نصب :

  140,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  160,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار MicroStation CONNECT Edition 23  در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است . آموزش نصب :

  160,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  135,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار CorelDRAW Graphics Suite 2024  در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است . آموزش نصب نرم افزار :

  135,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  160,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Mathworks Matlab R2024a  در سه عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .آموزش نصب نرم افزار:

  160,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  160,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk AutoCAD Architecture 2025  در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است . آموزش نصب :

  160,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  140,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار AutoCAD 2025  در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرا به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است . آموزش نصب :

  140,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  170,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk AutoCAD Civil 3D 2025  در سه عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است . آموزش نصب نرم افزار :

  170,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  170,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار  Autodesk 3ds Max 2025 در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است . آموزش نصب پلاگین V-Ray 6.2

  170,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  160,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk Inventor Professional 2025  در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  160,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  160,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Revit 2025 در سه عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  160,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  285,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار AspenTech aspenONE Suite 14.2 در سه عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  285,000 تومان