15,000 تومان

Initial release date: November 15, 2000
Series: Heroes Chronicles
Designer: Jon Van Caneghem
Developer: New World Computing
Publisher: The 3DO Company

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید